Czym jest licencja wspólnotowa?

Prawo transportowe

17Mar

Wykonywanie działalności gospodarczej związanej z transportem wiąże się z koniecznością uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych. Jedną z nich jest licencja wspólnotowa – do czego uprawnia i w jaki sposób można ją uzyskać?

Najważniejsze punkty artykułu:

  • Decyzje administracyjne są niezbędne do wykonywania wielu czynności prawnych.
  • Licencja wspólnotowa jest wymagana do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego na terenie Unii Europejskiej.
  • Licencja wspólnotowa jest wydawana przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie przewozu rzeczy pojazdami silnikowymi lub zespołami pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony.

Licencja wspólnotowa to decyzja administracyjna

Zacznijmy od tego, że decyzje administracyjne stanowią swoistą formę zezwoleń na dokonywanie określonych czynności prawnych, które muszą spełniać stosowne warunki. Oczywiście decyzje administracyjne mogą być także odmowne, co oznacza, że wnioskodawca nie może wówczas podjąć właściwej czynności, względnie może odwołać się od tak wydanej decyzji.

Decyzje administracyjne wydawane są w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych ustaw szczególnych, które regulują konkretne kwestie prawno-gospodarczej. Przedsiębiorca, który decyduje się na wykonywanie oznaczonej działalności musi niekiedy uzyskać stosowną decyzję, licencję, koncesję lub zezwolenie, aby w pełni leganie podejmować określone czynności. Będzie tak chociażby w przypadku sprzedaży wyrobów alkoholowych i tytoniowych. Okazuje się, że działalność transportowa również może wiązać się z koniecznością uzyskania stosownego pozwolenia.

Kto podejmuje decyzję administracyjną w sprawie udzielenia licencji wspólnotowej?

Licencja wspólnotowa, jak wskazuje na to sama nazwa, jest dokumentem uprawniającym do wykonywania działalności transportowej na terenie Unii Europejskiej, określanej także często mianem Wspólnoty. Każdy przedsiębiorca, który chce zarobkowo wykonywać międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy, musi posiadać taki dokument oraz wypis z licencji wspólnotowej dla każdego pojazdu. 

Omawiana licencja to tak naprawdę decyzja administracyjna wydana przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD) lub określony w ustawie organ samorządu terytorialnego. Uprawnia ona do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego przy przewozie osób oraz rzeczy w międzynarodowym transporcie drogowym. Omawiany dokument jest udzielany przedsiębiorcy, pod warunkiem, że posiada on zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Licencja wspólnotowa wydawana jest przez państwo członkowskie przewoźnikowi, który ma siedzibę w tym państwie lub jest uprawniony w państwie członkowskim do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy. Decyzja wydawana jest maksymalnie na okres 10 lat, choć istnieje możliwość przedłużenia otrzymanej licencji. Przewoźnik otrzymuje taką liczbę wypisów z licencji, jaka odpowiada liczbie pojazdów, którymi dysponuje. Pamiętajmy jednak, że wszystkie poświadczone kopie muszą być przechowywane w pojazdach danego przedsiębiorcy. Oryginał licencji wspólnotowej powinien być natomiast przechowywany przez przewoźnika w siedzibie jego firmy.

Jak uzyskać licencję wspólnotową?

Licencja wspólnotowa wymaga zainicjowania odpowiedniego postępowania administracyjnego – taki dokument nie jest wydawany z urzędu. Uzyskanie licencji wspólnotowej wymaga uprzedniego zdobycia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. O taki dokument można wystąpić do starosty (lub prezydenta miasta) właściwego dla miejsca zamieszkania (lub prowadzenia działalności gospodarczej), albo do Generalnego Inspektora Transportu Drogowego. Jeśli dana osoba posiada już zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, musi złożyć wniosek o licencję wspólnotową do GITD.

Pamiętajmy jednak, że zezwolenie nie jest potrzebne przedsiębiorcom, którzy wykonują zawód przewoźnika drogowego rzeczy wyłącznie pojazdami silnikowymi lub zespołami pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony.

Wzór wniosku znajduje się na stronach internetowych GITD – należy w nim wskazać, na jaki okres ma zostać wydana licencja, liczbę wnioskowanych wypisów i liczbę zgłaszanych pojazdów. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w dokumentach Główny Inspektor Transportu Drogowego wzywa listownie do ich uzupełnienia. Termin na uzupełnienie braków formalnych wynosi co najmniej 7 dni od dnia otrzymania stosownego wezwania.

Pamiętajmy, aby do wniosku dołączyć:

  • zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję na krajowy transport drogowy rzeczy;
  • zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej;
  • informację z Krajowego Rejestru Karnego – w przypadku udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przez GITD.

Uzyskanie licencji wspólnotowej wymaga uiszczeni stosownej opłaty skarbowej – jej wysokość jest uzależniona od okresu, na który zostaje wydany dokument i wynosi:

  • do 5 lat – 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji,
  • powyżej 5 lat do 10 lat – 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji.

W przypadku wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dodatkowo należy zapłacić 1000 zł.

Opłaty wnosi się na numer rachunku bankowego, który można odnaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. W tytule przelewu należy podać numer NIP wnioskodawcy. Jeśli jest on reprezentowany przez pełnomocnika, do wniosku załącza się pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłaca się jednak na inne konto niż opłatę za wydanie wypisu z licencji – z reguły jest to właściwy urząd miasta lub gminy

Potrzebujesz pomocy?

Andrzej Jakubowski

radca prawny, Partner Zarządzający

[email protected] +48 792 772 210

Mogą Cię zainteresować

Co określa zakres odpowiedzialności spedytora?

Co określa zakres odpowiedzialności spedytora?

Przepisy celne w spedycji

Przepisy celne w spedycji
wszystkie wpisy