Samowola budowlana – uproszczona legalizacja

Proces inwestycyjny

16Wrz

Dnia 19 września 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane, która wprowadza szereg zmian. Nowością jest wprowadzenie do systemu prawnego uproszczonego postępowania legalizacyjnego budowy obiektu budowlanego lub jego części, jeżeli od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat, a budowa prowadzona była:

  • bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo
  • bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia

W uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym nie będzie obowiązku uiszczania opłaty legalizacyjnej (bezkosztowa legalizacja).

W odniesieniu do obiektów, których budowa została zakończona przed dniem wejścia w życie ustawy lub w stosunku do których przed tym dniem zostało wszczęte postępowanie administracyjne, uproszczone postępowanie legalizacyjne będzie wszczynane na żądanie właściciela lub zarządcy tego obiektu budowlanego.

W ramach uproszczonego postępowania legalizacyjnego organ nadzoru budowlanego nakłada, w drodze postanowienia, obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych w terminie nie krótszym niż 60 dni od dnia jego doręczenia.

Po przeprowadzeniu postępowania, organ nadzoru wydaje decyzję o legalizacji, gdy z ekspertyzy technicznej wynika, że stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

Nie można wszcząć uproszczonego postępowania legalizacyjnego jeżeli 20 letni termin upłynął po dniu wydania przez organ postanowienia o wstrzymaniu budowy lub gdy wcześniej wydano decyzję o rozbiórce. Wszczęcie postępowania uproszczonego nie będzie jednak możliwe jeżeli wszczęto już zwykłą procedurę legalizacji.

Mogą Cię zainteresować

Projekty budowlane sprzed nowelizacji do wyrzucenia?

Projekty budowlane sprzed nowelizacji do wyrzucenia?

Budowanie po nowemu

Budowanie po nowemu
wszystkie wpisy