Projekty budowlane sprzed nowelizacji do wyrzucenia?

Proces inwestycyjny

25Lis

Wiemy, że COVID i tematy z tym związane są ważne, jednak prawo nie znosi pustki i dzieją się też inne rzeczy. We wrześniu zmieniło się prawo budowlane stwarzając nowe wymogi dla projektu budowlanego.

Czy projekty, które przygotowano przed zmianą trzeba przerabiać i dostosowywać? A może trzeba je po prostu wyrzucić?

Jak już wskazywaliśmy w poście z dnia 7 października 2020 roku dotyczącym zmian ustawy prawo budowlane, obecnie projekt budowalny dzieli się na trzy części:

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu
  • projekt architektoniczno-budowlany
  • projekt techniczny

Na etapie wydawania pozwolenia na budowę organy administracji architektoniczno-budowlanej zatwierdzają projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym.

Projektu technicznego nie przedkłada się organom, a jedynie w zawiadomieniu o rozpoczęciu robót budowlanych inwestor ma obowiązek złożyć oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego.

Następnie, projekt techniczny należy przedłożyć organom nadzoru budowlanego wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Projekt ten musi być zgodny z zatwierdzonym przez organ administracji architektoniczno-budowlanej projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

Doświadczenie życiowe pokazuje, że budowy, np. domu jednorodzinnego, planowane są z dużym wyprzedzeniem, a sporządzenie lub zakup gotowego projektu następuje z reguły na co najmniej kilka miesięcy przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.

Jeżeli zakupiłeś projekt budowlany, sporządzony jeszcze przed nowelizacją, to nie musisz się tym martwić.

Zgodnie bowiem z przepisami przejściowymi w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej czyli do 19 września 2021 roku inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo zgłoszenia budowy może dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie dotychczasowych przepisów.

Przypominamy, że tzw. „stare projekty budowlane” do tej pory składały się zasadniczo z dwóch części:

  • projektu zagospodarowania działki lub terenu – określał on granice działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni oraz
  • projektu architektoniczno-budowlanego – określał funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, w stosunku do niektórych obiektów budowlanych. Ta cześć musiała również zawierać opis dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Mogą Cię zainteresować

Budowanie po nowemu

Budowanie po nowemu

Pozwolenie na budowę – kiedy nie trzeba?

Pozwolenie na budowę – kiedy nie trzeba?
wszystkie wpisy