Czego dotyczy konwencja AETR?

Prawo transportowe

16Lut

Międzynarodowe przewozy drogowe podlegają rozlicznym regulacjom prawnym. W praktyce istnieje wiele konwencji, które odnoszą się do międzypaństwowego tranzytu, jedną z nich jest europejska umowa dotyczące pracy załóg pojazdów, które wykonują międzynarodowe przewozy drogowe (w skrócie AETR). Czym jest powyższa regulacja i jakie zasady wprowadza w międzynarodowym transporcie?

Konwencja AETR

Konwencję AETR (z francuskiego „Accord Européen sur les Transports Routiers”) stosujemy dla międzynarodowego transportu drogowego wykonywanego w części poza obszarami: Unii Europejskiej, państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz państwami będącymi stronami umowy AETR. Ogólnie rzecz biorąc dotyczy ona zasad zatrudniania kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe, czasu pracy, oraz jego ewidencji. Polska przystąpiła do AETR w 1971 roku.

Na chwilę obecną członkami AETR są Belgia, Dania, Francja, Holandia, Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania, Włochy, Polska, Niemcy, Irlandia, Luksemburg, Szwecja, Norwegia, Grecja, Czechy, Słowacja, Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Białoruś, Jugosławia, Estonia, Łotwa, Mołdawia, Austria i Rosja.

Podstawowy cel konwencji AETR

Każda umowa o charakterze międzynarodowym istnieje po to, by w możliwie jak najdokładniejszy sposób uregulować kwestie transgranicznych czynności prawnych lub faktycznych. Tak też jest w przypadku konwencji AETR, która została stworzona w celu:

 • zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • popierania rozwoju, jak również usprawnienie międzynarodowego transportu drogowego pasażerów oraz ładunków,
 • uregulowania przepisów odnoszących się do warunków zatrudnienia w międzynarodowych przewozach drogowych zgodnie z zasadami Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Co reguluje konwencja AETR?

Konwencja AETR określa:

 • minimalny wiek kierowcy, który wynosi 18 lat – dla pojazdów z naczepami, przyczepami o DMC nie większej niż 7,5 tony; 18 lub 21 lat w przypadku innych pojazdów, lecz musi on posiadać świadectwo kwalifikacji zawodowych; 21 lat dla transportu drogowego pasażerów,
 • czas odpoczynku kierowcy, jego przerwy, który wynosi 45 minut bądź oddzielne okresy co najmniej po 15 minut; dzienny odpoczynek to zaś 11 godzin,
 • czas prowadzenia pojazdu – maksymalny czas jazdy bez przerwy to 4,5 godziny, zaś maksymalny dzienny czas jazdy to 9 godzin,
 • obowiązek montowania oraz używania urządzenia kontrolnego, a także jego homologacji i kontroli każdego dnia, w którym prowadzony jest pojazd samochodowy (przyrząd kontrolny – tachograf rejestruje prędkość pojazdu, długość przebytej drogi, ograniczenie dopuszczalnej prędkości pojazdu, czas prowadzenia, moment otwarcia wykresówki – tarczy, przerwy w pracy, charakterystyczne dane dotyczące kierowcy oraz pojazdu),
 • obowiązek nadzoru czasu prowadzenia pojazdów przez przedsiębiorstwa,
 • zakaz wynagradzania premią lub dodatkiem do stałego wynagrodzenia kierowców w ramach długości przebytej drogi lub ilości przewiezionych towarów.

Każde państwo, które podpisało konwencję AETR jest zobowiązane do zapewnienia przestrzegania postanowień niniejszej umowy, zwłaszcza poprzez odpowiedni poziom kontroli drogowych i kontroli przeprowadzonych w siedzibach przedsiębiorstw, co roku, obejmujących duży i reprezentatywny odsetek kierowców, przedsiębiorstw i pojazdów wszystkich kategorii transportowych wchodzących w zakres omawianej umowy.

Kompetentne organy administracyjne Umawiających się Stron organizują kontrole tak, aby:

 • w ciągu każdego roku kalendarzowego skontrolować minimum 1% dni przepracowanych przez kierowców pojazdów, których dotyczy niniejsza umowa. Od 1 stycznia 2010 r. odsetek ten zostanie zwiększony do co najmniej 2%, a od 1 stycznia 2012 r. do co najmniej 3%.
 • co najmniej 15% całkowitej liczby kontrolowanych dni skontrolować na drogach oraz co najmniej 25% w siedzibach przedsiębiorstw. Od 1 stycznia 2010 r. co najmniej 30% całkowitej liczby kontrolowanych dni będzie kontrolowanych na drogach oraz co najmniej 50% w siedzibach przedsiębiorstw.

Kontrole drogowe obejmują:

 • dzienne i tygodniowe okresy prowadzenia pojazdu, przerwy oraz dzienne i tygodniowe okresy odpoczynku;
 • w razie potrzeby wykresówki z dni poprzednich, które powinny znajdować się w pojeździe i/lub dane zapisane za ten sam okres na karcie kierowcy i/lub w pamięci przyrządu kontrolnego i/lub na wydrukach;
 • prawidłowe funkcjonowanie przyrządu kontrolnego.

Kontrole muszą być przeprowadzane bez dyskryminowania pojazdów, przedsiębiorstw i kierowców ze względu na kraj pochodzenia, a także bez względu na punkt początkowy lub docelowy podróży albo typ tachografu. W ramach kontroli w siedzibach przedsiębiorstw, oprócz elementów sprawdzanych w ramach kontroli drogowych sprawdzane będą następujące elementy:

 • tygodniowe okresy odpoczynku oraz okresy prowadzenia pojazdu pomiędzy tymi okresami odpoczynku;
 • dwutygodniowe limity godzin prowadzenia pojazdu;
 • rekompensaty za tygodniowe okresy odpoczynku skrócone zgodnie z przepisami konwencji AETR;
 • używanie wykresówek i/lub danych z jednostki pojazdowej oraz karty kierowcy i/lub organizacja czasu pracy kierowców.

W ramach wzajemnej pomocy kompetentne organy Umawiających się Stron regularnie przekazują sobie wzajemnie wszelkie dostępne informacje, dotyczące:

 • naruszeń niniejszej umowy przez cudzoziemców i wszelkich kar nałożonych za te naruszenia;
 • kar nałożonych przez jedną z Umawiających się Stron na swych obywateli za takie naruszenia popełnione na terytorium innej Umawiającej się Strony.

W przypadku poważnych naruszeń informacja taka powinna zawierać również dane o zastosowanych karach.

Potrzebujesz pomocy?

Andrzej Jakubowski

radca prawny, Partner Zarządzający

[email protected] +48 792 772 210

Mogą Cię zainteresować

Co określa zakres odpowiedzialności spedytora?

Co określa zakres odpowiedzialności spedytora?

Przepisy celne w spedycji

Przepisy celne w spedycji
wszystkie wpisy